notaria >> documentos

notaria.org: para os notarios galegos


Índice de leis galegas...
documentos
apuntes
resolucións

     PACTO REGULADOR DAS RELACIÓNS ECONÓMICAS E PATRIMONIAIS DA PARELLA (ACORDOS RELATIVOS A UNIÓNS DE FEITO)
     NÚMERO
     Na Vila de *, a miña residencia, provincia de *, a día *

     Perante min, *, Notario do Ilustre Colexio de Galicia,
     COMPARECEN:
     DON *, maior de idade, solteiro, veciño de *, e con D.N.I. número *.
     DONA *, maior de idade, solteira, veciña de *, e con D.N.I. número *.
     Interveñen no seu propio nome e dereito. Identifícoos polos seus apuntados documentos de identidade. As restantes circunstancias persoais resultan das súas manifestacións e xúlgoos con capacidade para outorgar esta escritura.
     EXPÓN:
     Manifestan os comparecentes:
     a) Que conviven xuntos con intención ou vocación de permanencia nunha relación de afectividade análoga á conxugal dende hai anos e que están tramitando a inscrición no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.
     b) Que non teñen entre si ningunha relación de parentesco en liña recta por consanguinidade ou adopción, nin en liña colateral por consanguinidade ou adopción ata ou terceiro grao.
     c) Que ningún deles está ligados por matrimonio nin forma parella de feito debidamente formalizada con outra persoa.
    d) Que desexan establecer en escritura pública os pactos que consideran convenientes para rexer as súas relacións económicas durante a convivencia, co fin de excluír expresamente a aplicación dá sociedade de gananciais ou de calquera outro réxime ou forma de comunidade, e co fin de que á súa parella se lle apliquen na medida en que sexa posible as normas do réxime de separación de bens contidas non Código Civil Español.
     OUTORGAN:
     Que de común acordo establecen os seguintes pactos para regular as relacións económicas e patrimoniais da parella:
     a) Que exclúen expresamente a aplicación do réxime de sociedade de gananciais.
     b) Que exclúen tamén a aplicación de calquera outro réxime ou forma de comunidade.
     c) Que en consecuencia cada membro da parella seguirá conservando o dominio, goce e administración dos seus bens.
     Que, na medida en que sexa posible, establecen que as relacións económicas e patrimoniais da súa parella se regulen polas normas do réxime de separación de bens establecidas non Código Civil Español.
     Fixen aos comparecentes as reservas e advertencias da O 15/1999 de protección de datos de carácter persoal.
     Fago as demais reservas e advertencias legais.
     Dou fe de que os comparecentes teñen, ó meu xuízo, no modo en que interveñen, capacidade e lexitimación para este outorgamento, de que o seu consentimento foi libremente prestado, e de que o outorgamento se adecúa á legalidade e á súa vontade debidamente informada.
     Léolles esta escritura, despois de advertilos do dereito que teñen a lela por si mesmos, ó que renuncian, e, manifestando quedar decatados e debidamente informados do seu contido, prestan o seu libre consentimento, apróbana e asinan comigo, o notario, que de todo o expresado neste instrumento público, estendido en * folios de papel timbrado notarial de serie *, números *, DOU FE.
DOCUMENTO SEN CONTÍA.

Hola Amig@s...


"O que converte a vida nunha bendición non é facer o que nos gusta, senon que nos guste o que facemos." (GOETHE)

"Non me resigno a que, cuando eu morra, siga o mundo coma se eu non houbera vivido" (Pedro Arrupe)


TOP: Ir ó INICIO desta páxina

Benvid@, a notaria.org

 Contador


Que teña vostede un bo día